PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

CHUYÊN ĐỀ 01. HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 6. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất

Độ dài: 56 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (3)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • 1. Lí thuyết
 • VD
 • 2. Các dạng bài
  • a. Min - max trên khoảng, nửa khoảng
  • b. Min - max trên đoạn
  • c. BT tham số
  • BT thực tế
X