PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

  Mục lục bài giảng
 • 1. Lí thuyết
 • VD
 • 2. Các dạng bài
  • a. Min - max trên khoảng, nửa khoảng
  • b. Min - max trên đoạn
  • c. BT tham số
  • BT thực tế
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 01. HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 6. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất

Độ dài: 56 phút - Số lượt học 1.208

Chưa có thông báo nào