PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

  Mục lục bài giảng
 • 1. Đồ thị
  • Các loại đồ thị hay gặp
  • Xét dấu hệ số
  • Xét dấu hệ số
 • 2. Điểm đặc biệt
  • a. Điểm cố định của đồ thị
  • b. Điểm có tọa đ ộ nguyên
  • c. Điểm đối xứng
  • d. Điểm đồ thị hàm số không đi qua
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 01. HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 7. Đồ thị và điểm đặc biệt

Độ dài: 59 phút - Số lượt học 1.105

Chưa có thông báo nào