PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

CHUYÊN ĐỀ 01. HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 7. Đồ thị và điểm đặc biệt

Độ dài: 59 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (1)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • 1. Đồ thị
  • Các loại đồ thị hay gặp
  • Xét dấu hệ số
  • Xét dấu hệ số
 • 2. Điểm đặc biệt
  • a. Điểm cố định của đồ thị
  • b. Điểm có tọa đ ộ nguyên
  • c. Điểm đối xứng
  • d. Điểm đồ thị hàm số không đi qua
X