Học tốt 11

PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 01. HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 8. Đồ thị hàm chứa trị tuyệt đối và các biến đổi đặc biệt

Độ dài: 41 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (5)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • VD
  • y=|f(x)|
  • y=f(|x|)
  • VD
  • Cực trị hàm trị tuyệt đối
X