PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

CHUYÊN ĐỀ 01. HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 8. Đồ thị hàm chứa trị tuyệt đối và các biến đổi đặc biệt

Độ dài: 41 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • VD
  • y=|f(x)|
  • y=f(|x|)
  • VD
  • Cực trị hàm trị tuyệt đối
X