PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

CHUYÊN ĐỀ 07. SỐ PHỨC

Bài 2. Dạng hình học của số phức

Độ dài: 53 phút

Tóm tắt nội dung
Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Các dạng hình học cơ bản
    • Điểm biểu diễn số phức
    • Dạng 1. Đường thẳng
    • Dạng 2. Đường tròn
    • Dạng 3. Elip
X