PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • 1. Sơ đồ tổng quát
  • 2. Ví dụ
    • VD1+VD1'
    • VD1''
    • VD2
    • VD3

CHUYÊN ĐỀ 01. HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 14. Kỹ năng đọc đồ thị hàm số và bảng biến thiên

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 71

Chưa có thông báo nào