PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
  • Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp
  • Cuộc đấu tranh chống Pháp của nhân dân ta
Nhấn để bật tiếng
X

LỊCH SỬ VIỆT NAM 1858 - 1918

Bài 2. Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 1.192

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào