Học tốt Vật lí 8 - Thầy Lương Trọng Toàn

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng
X

Sự nổi

Sự nổi. Xác định lực đẩy Ác-si-mét bằng lực kế (P2)

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 467

Chú ý: Trong bài 4, các em sửa lại như sau

Ta có: \[V={{V}_{1}}+{{V}_{2}}\]
+ Vì vật nổi nên \[{{F}_{A}}=P\]
\[\begin{array}{l}
\to {{d}_{n}}. {{V}_{n}}=d. {{V}_{1}}\leftrightarrow 10. {{D}_{n}}. \frac{1}{2}V=10. D. {{V}_{1}} \\
\to \frac{1}{2}{{D}_{n}}. \left( {{V}_{1}}+{{V}_{2}} \right)=D. {{V}_{1}}
\end{array}\]
\[\begin{array}{l}
\to {{V}_{1}}. \left( D-\frac{{{D}_{n}}}{2} \right)=\frac{1}{2}{{D}_{n}}{{V}_{2}} \\
\to {{V}_{1}}=\frac{\frac{1}{2}{{D}_{n}}{{V}_{2}}}{D-\frac{{{D}_{n}}}{2}}=\frac{\frac{1}{2}. 1000. 1}{7500-\frac{1000}{2}}=\frac{1}{14}d{{m}^{3}}=\frac{1}{14}{{. 10}^{-3}}{{m}^{3}}
\end{array}\]
Vậy trọng lượng của quả cầu là:
\[P=10. m=10. D. {{V}_{1}}=10. 7500. \frac{1}{14}{{. 10}^{-3}}=5,36N. \]


Chưa có thông báo nào