Học tốt Vật lí 8 - Thầy Lương Trọng Toàn

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Sự nổi

Sự nổi. Xác định lực đẩy Ác-si-mét bằng lực kế (P2)

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 367

Chú ý: Trong bài 4, các em sửa lại như sau

Ta có: \[V={{V}_{1}}+{{V}_{2}}\]
+ Vì vật nổi nên \[{{F}_{A}}=P\]
\[\begin{array}{l}
\to {{d}_{n}}. {{V}_{n}}=d. {{V}_{1}}\leftrightarrow 10. {{D}_{n}}. \frac{1}{2}V=10. D. {{V}_{1}} \\
\to \frac{1}{2}{{D}_{n}}. \left( {{V}_{1}}+{{V}_{2}} \right)=D. {{V}_{1}}
\end{array}\]
\[\begin{array}{l}
\to {{V}_{1}}. \left( D-\frac{{{D}_{n}}}{2} \right)=\frac{1}{2}{{D}_{n}}{{V}_{2}} \\
\to {{V}_{1}}=\frac{\frac{1}{2}{{D}_{n}}{{V}_{2}}}{D-\frac{{{D}_{n}}}{2}}=\frac{\frac{1}{2}. 1000. 1}{7500-\frac{1000}{2}}=\frac{1}{14}d{{m}^{3}}=\frac{1}{14}{{. 10}^{-3}}{{m}^{3}}
\end{array}\]
Vậy trọng lượng của quả cầu là:
\[P=10. m=10. D. {{V}_{1}}=10. 7500. \frac{1}{14}{{. 10}^{-3}}=5,36N. \]


Chưa có thông báo nào