Toán 12

  Mục lục bài giảng
  • Quy trình
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số bậc ba

Độ dài: 57 phút - Số lượt học 6.111

Lưu ý: Trong VD4, thầy tính nhầm giá trị của $$y$$ khi $$x=-1$$. Các em sửa lại thành $$y=9$$ và vẽ lại hình nhé

Chưa có thông báo nào