Phần Giải tích 2 - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Công thức hàm và Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng

Chuyên đề 1. Đạo hàm và vi phân của hàm 2 biến

Bài 3.Vi phân của hàm 2 biến

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 1.495

Chưa có thông báo nào