Phần Giải tích 2 - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • 1. Định nghĩa
  • VD 1, 2, 3
  • Quy tắc tìm cực trị của hàm Z = f(x,y)
  • VD 1
Nhấn để bật tiếng

Chuyên đề 2. Cực trị của hàm 2 biến

Bài 1. Cực trị tự do (P1)

Độ dài: 57 phút - Số lượt học 2.838

Chưa có thông báo nào