Phần Giải tích 2 - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • 1. Hệ tọa độ cực
  • 2. Quan hệ giữa tọa độ đề các và tọa độ cực của cùng 1 điểm M
    • Lý thuyết
    • VD
  • 3. Phương trình đường cong trong hệ tọa độ cực
Nhấn để bật tiếng

Chuyên đề 4. Tích phân 2 lớp

Bài 7. PP đổi biến trong tọa độ cực (P1)

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 1.095

Chưa có thông báo nào