Phần Giải tích 2 - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu
  • Bài tập 1: Điểm M1, M2
  • Bài tập 1: Điểm M3, M4
  • Bài tập 2: Điểm M1, M2, M3
  • Bài tập 2: Điểm M4, M5
Nhấn để bật tiếng

Chuyên đề 3. Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm 2 biến

Bài 1. Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất (P1)

Độ dài: 69 phút - Số lượt học 574

Chưa có thông báo nào