Phần Giải tích 2 - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • PTTT thuần nhất có HS không đổi
  • VD1,2,3
  • VD4,5
  • PTTT không thuần nhất có HS không đổi
  • VD1
  • VD2
Nhấn để bật tiếng

Chuyên đề 7. Phương trình vi phân

Bài 7. Phương trình tuyến tính có hệ số không đổi (P1)

Độ dài: 60 phút - Số lượt học 430

Chưa có thông báo nào