Phần Giải tích 2 - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 2, VD 1
  • Dạng 2, VD2
  • Dạng 3, lí thuyết
  • Dạng 3, VD
Nhấn để bật tiếng

Chuyên đề 7. Phương trình vi phân

Bài 5. Phương trình vi phân cấp 2 (p2)

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 379

Chưa có thông báo nào