Phần Giải tích 2 - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Định nghĩa PT vi phân
  • Nghiệm của PT vi phân
  • PT có biến phân li: lí thuyết
  • PT có biến phân li: VD1
  • PT có biến phân li: VD2
  • PT có biến phân li: VD3
Nhấn để bật tiếng

Chuyên đề 7. Phương trình vi phân

Bài 1. Phương trình vi phân

Độ dài: 52 phút - Số lượt học 1.085

Chưa có thông báo nào