Phần Giải tích 2 - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1a
  • Ví dụ 1b
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng

Chuyên đề 1. Đạo hàm và vi phân của hàm 2 biến

Bài 2. Đạo hàm riêng cấp 2 của hàm 2 biến

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 2.763

Chưa có thông báo nào