Phần Giải tích 2 - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng

Chuyên đề 7. Phương trình vi phân

Bài 2. Phương trình thuần nhất (đẳng cấp)

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 586

Chưa có thông báo nào