Topclass iLearn Tiếng Anh 6 (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Phonetic chart
  • Sound /əʊ/
  • Sound /ʌ/
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 1: My new school - A closer look 1

Unit 1: My new school - Pronunciation (Extra Exercises)

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 1.997

Chưa có thông báo nào