Tiếng Anh 6 (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Sound /i:/ and /ɪ/
  • Practice with phrases
  • Exercise 1
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 4: My neighbourhood - A closer look 1

Unit 4: My neighbourhood - Pronunciation (Extra Exercises)

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 383

Chưa có thông báo nào