Tiếng Anh 6 (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Exercise 1
  • Exercise 2
  • Exercise 3
  • Exercise 4
  • Exercise 5
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 9: Cities of the world - Skills 2

Unit 9: Cities of the world - Writing (Extra Exercises)

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 220


Học sinh lưu ý:

Trong clip 1, ở 11:55, đề bài chính xác của câu 7 là:
This is the first time he has gone abroad.

Chưa có thông báo nào