Topclass iLearn Tiếng Anh 6 (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Grammar: the past simple
  • Key words
  • Exercise 1
  • Exercise 2
  • Grammar: imperatives
  • Exercise 3
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 8: Sports and games - A closer look 2

Unit 8: Sports and games - Grammar

Độ dài: 4 phút - Số lượt học 244

Chưa có thông báo nào