Topclass iLearn Tiếng Anh 6 (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Body parts and appearance
  • Vocabulary for personality
    • Vocabulary
    • Practice
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 3: My friends - A closer look 1

Unit 3: My friends - Vocabulary (Extra Exercises)

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 800


Lưu ý: Trong phần Từ vựng cô đánh nhầm hai lần số thứ tự 13.

Phần "Jumble words", các em sửa lại giúp cô từ số 4 là "stomach" nhé

Chưa có thông báo nào