Tiếng Anh 6 (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Listen and repeat the words in the book
  • Match the verbs with the suitable nouns
  • Game: Lucky number
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 6: Our Tet holiday - A closer look 1

Unit 6: Our Tet holiday - Vocabulary

Độ dài: 7 phút - Số lượt học 431

Chưa có thông báo nào