Topclass iLearn Tiếng Anh 6 (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Exercise 1
  • Exercise 2
  • Exercise 3
  • Exercise 4
  • Exercise 5
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 3: My friends - Skills 1

Unit 3: My friends - Reading (Extra Exercises)

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 477


Học sinh lưu ý: trong Exercise 1.

Câu 6. How many rooms are there in his house?
Đáp án là: There are five rooms in his house.

Chưa có thông báo nào