Topclass iLearn Tiếng Anh 6 (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Sound /a:/ & Exercise 1
  • Sound /ae/ & Exercise 2
  • Talking about different ways to save the environment
    • Exercise 3
    • Exercise 4
    • Exercise 5
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 11: Our greener world - A closer look 1

Unit 11: Our greener world - Pronunciation (Extra Exercises)

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 154

Chưa có thông báo nào