Topclass iLearn Toán 11 (Ôn tập & Kiểm tra)

  Mục lục bài giảng
  • Giới hạn hữu hạn
  • Giới hạn vô cực
  • Dạng 1: Giới hạn dãy số dạng phân thức
    • VD1 - VD6
  • Dạng 2: Giới hạn dãy số chứa căn thức
    • VD7 - VD10
Nhấn để bật tiếng
X

GIỚI HẠN. HÀM SỐ LIÊN TỤC

Giới hạn của dãy số (P1)

Độ dài: 55 phút - Số lượt học 337

Chưa có thông báo nào