Toán 4 (CT cũ)

  Mục lục bài giảng
  • Dạng bài tập biết tổng, dấu hiệu
    • Bài 3
    • Bài 4
  • Dạng bài tập biết hiệu dấu tổng
    • Bài 5
    • Bài 6
Nhấn để bật tiếng
X

Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó (P1) (tiếp)

Độ dài: 12 phút - Số lượt học 2.985

Chưa có thông báo nào