Học tốt Hóa học 8 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Thí nghiệm 1
  • Thí nghiệm 2
  • Tính tan trong nước của một số axit, bazo, muối
  • Độ tan của một chất trong nước
    • Định nghĩa
    • Những yếu tố ảnh hưởng
Nhấn để bật tiếng
X

Độ tan của một chất trong nước

Bài 38: Độ tan của một chất trong nước

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 1.401

Chưa có thông báo nào