Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. ĐIỆN TỪ HỌC (Vật lí 11)

Bài 4: Mạch Điện và Các Đặc Trưng.

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 1.620


Kiến Thức Cần Nhớ
+ Xét điện trường tĩnh:
▪ Thế năng của điện tích q khi đặt tại điểm M có điện thế VM là WM = qVM.
▪ Công của lực điện thực hiện khi điện tích q dịch chuyển từ M đến N trong điện trường là:
AMN = WM – WN = q(VM – VN) = qUMN; UMN = VM – VN được gọi là hiệu điện thế giữa hai điểm M và N.
▪ Nếu q di chuyển trong điện trường, chỉ chịu tác dụng bởi lực điện thì ta có định lý biến thiên động năng:
KN – KN = AMN = qUMN.
+ Nếu điện trường đều, có cường độ điện trường E thì
AMN = qUMN = qEdMN; UMN = EdMN.
+ Tụ điện:
▪ Điện tích của tụ Q = CU.
▪ Cường độ điện trường giữa hai bản tụ: $$ E=frac{U}{d}. $$

Chú ý: Trong ví dụ 2, phút 2:38 các em sửa lại như sau: $${P_1} = {I^2}{R_1} = {2^2}.3 = 12W$$

Chưa có thông báo nào