Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1-3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5, 6
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3. DAO ĐỘNG CƠ VÀ SÓNG CƠ (Vật lí 12)

Bài 07. Sóng dừng

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 2.619

Chưa có thông báo nào