Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Thang sóng điện từ
  • Các loại tia
Bài 1. Thang sóng điện từ và các loại tia. sẽ được mở vào ngày 19/04/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 5. SÓNG ÁNH SÁNG – LƯỢNG TỬ (Vật lí 12)

Bài 1. Thang sóng điện từ và các loại tia.

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 572

Nội dung baì giảng:

Chưa có thông báo nào