Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • 1. Ánh sáng đơn sắc truyền trong các môi trường
    • Lý thuyết
    • VD 1, 2, 3
  • 2. Tán sắc ánh sáng
    • Lý thuyết
    • VD 1, 2, 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 5. SÓNG ÁNH SÁNG – LƯỢNG TỬ (Vật lí 12)

Bài 2. Ánh sáng truyền trong môi trường và tán sắc ánh sáng

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 1.928

Chưa có thông báo nào