Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Thuyết lượng tử ánh sáng
  • Ví dụ
  • Công suất nguồn sáng
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 5. SÓNG ÁNH SÁNG – LƯỢNG TỬ (Vật lí 12)

Bài 4. Thuyết lượng tử ánh sáng. Công suất nguồn sáng

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 1.379

Chú ý:

Trong video ví dụ 3 của thuyết lượng tử ánh sáng, phút 12:12 các em sửa lại như sau: ε = 2,7.10-19 J

Chưa có thông báo nào