Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
 • Phương trình dao động điều hòa và các đặc trưng
  • Phần 1
  • Phần 2
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
 • Trục phân bố thời gian
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 3. DAO ĐỘNG CƠ VÀ SÓNG CƠ (Vật lí 12)

Bài 1. Phương trinh dao động và trục phân bố thời gian.

Độ dài: 60 phút - Số lượt học 7.192

Chưa có thông báo nào