Cán đích điểm 5 môn Tiếng Anh

  Mục lục bài giảng
  • /i/ & /i:/; /æ/ & /e/
  • /ʌ/&/a:/; /ɒ/&/ɒ:/
  • /u/& /u:/; /ɜː/& /ə/
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

NGỮ ÂM

Bài 1: 12 nguyên âm đơn

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 213

Chưa có thông báo nào