Cán đích điểm 5 môn Tiếng Anh

  Mục lục bài giảng
 • Câu 1
 • Câu 4
 • Câu 5
 • Câu 6
 • Câu 7
 • Câu 8
 • Câu 11
 • Câu 16
 • Câu 17
 • Câu 19
 • Câu 21
 • Câu 25
 • Câu 26
 • Câu 29
 • Câu 30
 • Câu 32
 • Câu 34
 • Câu 35
 • Câu 46
 • Câu 50
 • The end
Nhấn để bật tiếng
X

PRACTICE TEST

Practice test 04

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 1.170

BẢNG ĐÁP ÁN

1. B

2. B

3. B

4. D

5. C

6. A

7. B

8. D

9. B

10. C

11. C

12. C

13. A

14. B

15. A

16. C

17. D

18. A

19. C

20. D

21. B

22. D

23. C

24. D

25. D

26. C

27. A

28. D

29. B

30. A

31. A

32. A

33. C

34. C

35. B

36. D

37. B

38. A

39. B

40. B

41. D

42. C

43. D

44. A

45. C

46. D

47. A

48. A

49. C

50. D

Chưa có thông báo nào