5 chủ đề trọng tâm Toán 4

  Mục lục bài giảng
  • Hàng và lớp số
  • So sánh số có nhiều chữ số
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 1. SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO

Bài 01. Hàng và lớp. So sánh số có nhiều chữ số

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 480

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào