5 chủ đề trọng tâm Toán 4

  Mục lục bài giảng
  • So sánh phân số
    • So sánh các phân số dựa vào mẫu số
    • Phương pháp so sánh phần hơn - so sánh qua số trung gian
  • Bài tập áp dụng
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 4. PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI.

Bài 02. Quy đồng phân số. So sánh phân số (tiếp)

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 40

Chưa có thông báo nào