5 chủ đề trọng tâm Toán 4

  Mục lục bài giảng
  • Phép chia có dư. Dấu hiệu chia hết cho 1 số là tích của các số khác.
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 3. DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 5, 9, 3. GIỚI THIỆU HÌNH BÌNH HÀNH.

Bài 02. Dấu hiệu chia hết cho một số (P2)

Độ dài: 14 phút - Số lượt học 27

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào