5 chủ đề trọng tâm Toán 4

  Mục lục bài giảng
  • Chia một tổng cho một số
  • Chia cho số có một chữ số
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 2. BỐN PHÉP TÍNH VỚI SỐ TỰ NHIÊN.

Bài 12. Chia một tổng cho một số. Chia cho số có một chữ số

Độ dài: 8 phút - Số lượt học 33

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào