5 chủ đề trọng tâm Toán 4

  Mục lục bài giảng
  • Nhân với số có hai chữ số
  • Nhân nhẩm với 11
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 2. BỐN PHÉP TÍNH VỚI SỐ TỰ NHIÊN.

Bài 10. Nhân với số có hai chữ số. Nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

Độ dài: 13 phút - Số lượt học 25

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào