Topclass iLearn Tiếng Anh 12 (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Nguyên âm đơn /i/&/i:/; /e/&/æ/; /ɑː/&/ʌ/
  • Nguyên âm đơn /ɒ/&//ɔː/; /u/&/u:/; /ə/&/ɜː/
  • Nguyên âm đôi /ei/ /ai/ /ɒi/ /au/
  • Nguyên âm đôi /əu/ /eə/ /uə/
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 1: Life stories

Unit 1: Life stories - Pronunciation - Nguyên âm trong Tiếng Anh

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 6.296

Chưa có thông báo nào