Tiếng Anh 12 (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Qúa khứ hoàn thành
  • Qúa khứ hoàn thành tiếp diễn
  • Question 1 - 5
  • Question 6 - 15
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 1: Life stories

Unit 1: Life stories - Grammar - Thì quá khứ hoàn thành và quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 1.870

Chưa có thông báo nào