Tiếng Anh 12 (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Cách sử dụng WISH-IF ONLY (P.1)
  • Cách sử dụng WISH-IF ONLY (P.2)
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 10: Lifelong learning

Unit 10: Lifelong learning - Grammar - Câu ước với wish và if only

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 237

Chưa có thông báo nào