Topclass iLearn Tiếng Anh 12 (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Bị động với hiện tại đơn và quá khứ đơn
  • Bị động với hiện tại tiếp diễn và quá khứ tiếp diễn
  • Bị động với các thì hoàn thành
  • Bị động với các thì tương lai và các trường hợp khác
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 7: Artificial intelligence

Unit 7: Artificial intelligence - Grammar - Câu bị động

Độ dài: 7 phút - Số lượt học 380

Chưa có thông báo nào