Tiếng Anh 12 (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Hình thức khẳng định
  • Hình thức phủ định
  • Các cấu trúc so sánh ngang bằng khác
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 5: Cultural identity

Unit 5: Cultural identity - Grammar - So sánh bằng

Độ dài: 10 phút - Số lượt học 442

Chưa có thông báo nào