Topclass iLearn Tiếng Anh 12 (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Tương lai tiếp diễn
  • Tương lai hoàn thành
  • Tương lai hoàn thành tiếp diễn
  • Question 1 - 9
  • Question 10 - 15
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 1: Life stories

Unit 1: Life stories - Grammar - Thì tương lai tiếp diễn, tương lai hoàn thành và tương lai hoàn thành tiếp diễn

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 1.727

Chưa có thông báo nào