Topclass iLearn Tiếng Anh 12 (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Tổng quan
  • Đảo ngữ với NO và NOT
  • Đảo ngữ với cụm giới từ có NO
  • Đảo ngữ với các trạng từ phủ định
  • No sooner....than/ Hardly....when....
  • Đảo ngữ với câu điều kiện
  • Đảo ngữ với Neither/NOR và SO
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 6: Endangered species

Unit 6: Endangered species - Grammar - Đảo ngữ

Độ dài: 6 phút - Số lượt học 544

Chưa có thông báo nào