Topclass iLearn Tiếng Anh 12 (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Cách chuyển sang so sánh hơn nhất
  • Cách chuyển tính từ sang so sánh hơn nhất
  • Các trường hợp đặc biệt
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 5: Cultural identity

Unit 5: Cultural identity - Grammar - So sánh hơn nhất

Độ dài: 7 phút - Số lượt học 371

Chưa có thông báo nào