Tiếng Anh 12 (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Qúa khứ đơn
  • Qúa khứ tiếp diễn
  • Exercise 1
  • Exercise 2
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 1: Life stories

Unit 1: Life stories - Grammar - Thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 2.732

Chưa có thông báo nào